Om BPA

Med en BPA-ordning har borgeren selv mulighed for at bestemme, hvem der skal administrere ordningen. Du kan helt frit vælge en nærtstående, en forening eller en privat leverandør til administrationen af din ordning. Det kræves dog, at du er i stand til at varetage rollen som arbejdsgiver/arbejdsleder for dine ansatte.

I praksis er du nemlig selv arbejdsgiver for dine hjælpere. Du kan dog få hjælp til den rolle ved, at udlicitere hele eller dele af ansvaret til eksempelvis en privat leverandør.

Dette er noget af det som gør BPA-lovgivningen speciel, da det er dig og dine behov som afgør, hvor din ordning skal administreres. De enkelte udbydere kan have forskellige tilbud til dig og dine hjælpere, men de er alle forpligtet til at overholde din kommunale udmåling og den gældende lovgivning på området.
Bemærk, at der i januar 2018 indtrådte nye regler i henhold til kapitel 2, §19 i Bekendtgørelsen om socialtilsyn, omkring godkendelse af firmaer og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i relation til servicelovens §95 og §96

Forsikrings løsninger er at af de områder, hvor firmaerne selv kan påvirke den løsning de kan tilbyde en borger og deres hjælpere. Vi anbefaler derfor, at du undersøger dine forskellige muligheder, og finder den løsning som giver mest tryghed til dig og dine ansatte.

Men hvad indebærer det egentligt at være arbejdsgiver og eller arbejdsleder i egen ordning?

Læs mere

§ 19 i Bekendtgørelsen om socialtilsyn

Foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service

Godkendelse

§ 19. Socialtilsynet træffer efter ansøgning og dialog med ansøger afgørelse om godkendelse af foreninger og private virksomheder, som er nævnt i § 18 a i lov om socialtilsyn, såfremt foreningen eller den private virksomhed opfylder betingelserne nævnt i § 20 for godkendelse, jf. også lovens § 18 b, stk. 1. Ansøgningen om godkendelse skal være skriftlig.

Stk. 2. Socialtilsynets afgørelse skal meddeles i en skriftlig afgørelse, der skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens kapitel 6.

Stk. 3. Hvis en godkendelse er betinget af, at visse vilkår opfyldes, jf. § 18 b, stk. 3, i lov om socialtilsyn, skal vilkårene og den eventuelle frist for deres opfyldelse fremgå af afgørelsen.

§ 20. Følgende betingelser skal, sammen med de betingelser, der følger af lov om socialtilsyn § 18 g, være opfyldt, for at foreningen eller den private virksomhed kan godkendes:

1) foreningen eller den private virksomhed skal være solvent,

2) foreningen eller den private virksomhed skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere, og

3) ledelsen af foreningen eller den private virksomhed skal kunne påvise, at der i foreningen eller den private virksomhed er kendskab til ansættelsesret. Kendskabet skal påvises ved, at ledelsen indsender relevant dokumentation til socialtilsynet, f.eks. om tidligere relevant erfaring, gennemførte kurser, uddannelser m.v.

 

(Kilde: retsinformation)